X
Press ESC to close

Card

O mnie

Ewelina Smoleń

Gruntowną wiedzę zdobyłam podczas studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Doradztwo Podatkowe w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie już ładnych parę lat w pracy zawodowej zajmuję się dwiema – równie dla mnie istotnymi – dziedzinami:

kompleksowym doradztwem dla podmiotów gospodarczych i pomocą na rzecz osób fizycznych w zakresie codziennych problemów natury prawnej.

Z doświadczenia wiem, że chociaż przypadki prawne bywają podobne, to jednak każdy klient jest inny: z właściwej sobie perspektywy patrzy na daną sprawę, ma własne oczekiwania wobec związanego z nią współdziałania z radcą prawnym. Dlatego na równi z wiedzą i doświadczeniem stawiam umiejętność zrozumienia indywidualnych potrzeb ludzi, z którymi pracuję.

Uważam, że moim zadaniem jako radcy prawnego jest możliwie najlepsza ochrona interesu klienta. W tym celu wiedzę i postawę wrażliwości łączę w codziennej praktyce za pomocą elastyczności. Moja pomoc polega na znalezieniu takiego rozwiązania prawnego, które pozwala klientowi w sposób dla niego optymalny osiągnąć oczekiwany rezultat. Czasem bywa nim rozwiązanie określonych problemów, czasem zapobiegnięcie ich powstaniu.

Ewelina Smoleń
radca prawny

Czym się zajmuję?

Przede wszystkim udzielam porad osobom fizycznym oraz zapewniam stałą obsługę przedsiębiorcom, ale także:

 • konsultuję bieżące sprawy klientów
 • sporządzam pisemne opinie prawne
 • opracowuję umowy oraz aneksy do umów i porozumień, jak również dokonuję analizy gotowych dokumentów tego typu
 • zapewniam zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi
 • sporządzam pisma procesowe dla osób niekorzystających z zastępstwa procesowego

 

 

Komu pomagam?

Zapewniam rzetelną pomoc prawną każdemu, kto jej potrzebuje. Stąd grono moich klientów obejmuje:

 • osoby fizyczne
 • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
 • spółki cywilne
 • spółki handlowe osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne)
 • spółki handlowe kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne)

 

Gdzie działam?

Głównym obszarem mojej pracy jest województwo małopolskie. Na jego terenie spotykam się osobiście z klientami:

 • w siedzibie kancelarii
 • w siedzibie klientów

 

Jeżeli istnieje taka potrzeba, świadczę pomoc prawną także zdalnie – za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, Skype’a i innych nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Dziedziny takie jak prawo cywilne, prawo spółek czy prawo rodzinne są oczywiście bardzo obszerne. Dlatego poniższe punkty obejmują najważniejsze – przykładowe obszary mojej praktyki.

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego prowadzę sprawy:

 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • dotyczące nieruchomości
 • spadkowe
 • z zakresu ochrony konsumentów

a ponadto zajmuję się:

 • dochodzeniem roszczeń wynikających z umów cywilnoprawnych
 • przygotowywaniem projektów i opiniowaniem umów cywilnoprawnych
 • windykacją należności
 • prowadzeniem postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających
Prawo administracyjne

W dziedzinie prawa administracyjnego przygotowuję między innymi:

 • odwołania od decyzji organów administracji publicznej
 • zażalenia na postanowienia administracyjne
 • skargi do sądu administracyjnego
 • wnioski o wznowienie postępowania, uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji

jak również prowadzę postępowania administracyjne przed organami administracji publicznej oraz sądowo-administracyjne.

Prawo spółek

W ramach działań z zakresu prawa spółek:

 • zakładam, rozwiązuję oraz likwiduję spółki osobowe i kapitałowe
 • rejestruję oraz wprowadzam zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • doradzam przy bieżącej działalności spółek handlowych
 • opracowuję umowy spółek prawa handlowego oraz ich zmiany, regulaminy, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane z działalnością spółek prawa handlowego
 • zapewniam przygotowanie i obsługę zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń organów spółek
Obsługa prawna
podmiotów gospodarczych

Świadczona przeze mnie obsługa prawna podmiotów gospodarczych obejmuje między innymi:

 • porady i konsultacje prawne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorców
 • pomoc w wyborze optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowywanie i analizę umów, aneksów, ugód, porozumień oraz innych dokumentów
 • wsparcie przedsiębiorców podczas negocjacji

a także prowadzenie postępowań sądowo-administracyjnych oraz postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz sporów pomiędzy przedsiębiorcami.

Prawo rodzinne

W dziedzinie prawa rodzinnego świadczę pomoc prawną w sytuacjach:

 • separacji
 • rozwodu
 • podziału majątku wspólnego
 • ustalania i egzekwowania alimentów

Wynagrodzenie

W przypadku jednorazowego zlecenia najpierw ustalam z klientem, o co chodzi, abym mogła zaproponować, co się da w tej sprawie zrobić. Następnie wspólnie uzgadniamy wynagrodzenie, uwzględniając  złożoność zagadnienia prawnego, nakład pracy, jak również indywidualne potrzeby klienta oraz jego możliwości finansowe.

W zależności od preferencji klienta stosuję:

 • wynagrodzenie jako ustaloną z góry kwotę za wykonanie zlecenia,
 • wynagrodzenie za czas poświęcony na realizację zlecenia, czyli tzw. stawkę godzinową.

Z kolei w przypadku stałej obsługi prawnej proponuję zawarcie umowy, która pomoże dopasować profil świadczonej pomocy prawnej do konkretnych indywidualnych potrzeb klienta.

Pro bono

Każdego dnia każdy z nas ma w jakiś sposób do czynienia z prawem. Zdarza się, że uświadamia to sobie, kiedy pojawia się jakaś istotna wątpliwość, jakiś problem do rozwiązania. Uważam, że w takich sytuacjach na drodze do uzyskania profesjonalnej pomocy nie powinny stać pieniądze, dlatego jako integralny element swojej pracy – a także misji – jako radcy prawnego postrzegam działalność pro bono na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, jak również organizacji społecznych.

Kontakt

Biuro w Krakowie

509 879 429
biuro@kancelaria-smolen.pl
NIP: 7343440624
REGON: 362045433

Biuro w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 16, 33-300 Nowy Sącz
509 879 429
biuro@kancelaria-smolen.pl
NIP: 7343440624
REGON: 362045433

Map